ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

                 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวสู่การเป็น ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองการบริการประชาชน ให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสะดวกและง่ายต่อการรับบริการ


                   กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการและบริการห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลาง การรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการข้อมูลวิชาการให้กับ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เล็งเห็นว่า การบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ห้องสมุดมีข้อจำกัด ไม่สามารถขยายการบริการได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ประกอบกับปัจจุบันการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที ทุกเวลา สะดวกต่อการเผยแพร่ ค้นคว้า สืบค้นองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล จึงเห็นควรพัฒนา Mobile Application สำหรับการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ ส่งผลให้องค์ความรู้เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ไปสู่วงกว้างบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงได้พัฒนา Website https://greendigitallibrary.dcce.go.th/ และ Mobile Application Green Digital Library ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เพื่อรองรับผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั่วไป


                กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 15 หน่วยงาน ในการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นวัตถุประสงค์

        1) เพื่อรวบรวมสื่อมัลติมีเดียและหนังสือดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้บนระบบห้องสมุดกรีนดิจิทัล
        2) เพื่อให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
        3) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

หน้าที่ความรับผิดชอบ

       1) รวบรวมสื่อมัลติมีเดียและหนังสือดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        2) ให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แก่เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
        3) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
        4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1) มี Mobile Application สำหรับการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และเพิ่มช่องทางการบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก เข้าถึงง่าย
        2) การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 15 หน่วยงาน มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

งานสัมมนาเปิดตัวและเผยแพร่การใช้งานห้องสมุดดิจิทัล "Green Digital Library 


           งานสัมมนาเปิดตัวและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application ห้องสมุดดิจิทัล “Green Digital Library” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งาน Mobile Application ซึ่งรวบรวมทรัพยากร สารสนเทศห้องสมุดภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน จำนวน 181 คน โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่อ Green Digital Library เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล หนังสือ คู่มือ และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบหนังสือดิจิทัลของหน่วยงานภายใต้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแอพพลิเคชั่น Green Digital Library ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด